top of page
Blurred Office Interior

Business Services

Scroll Down

Customer Due Diligence Gateway (CDD Gateway)

บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย

shutterstock_662883085.jpg

Electronic Transaction Reporting Gateway (ETR Gateway)

บริการสำหรับสถาบันการเงินเพื่อรองรับการส่งรายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

Anti Money Laundering Solutions (AML)

โซลูชันป้องกันการฟอกเงินเต็มรูปแบบ ช่วยให้สามารถ ติดตาม ตรวจจับ เพื่อป้องกันกิจกรรมต้องสงสัยจากหลากหลายช่องทาง ด้วยรูปแบบการวิเคราะห์และตรวจจับอัตโนมัติแบบ real-time เพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันการฟอกเงินสำหรับธุรกิจการเงินได้เต็มรูปแบบ

shutterstock_1256317363.jpg

Trade Based Money Laundering (TBML) Solution

อีกหนึ่งโซลูชันที่ได้รับการยอมรับจาก Financial Action Task Force ที่จะช่วยตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของเงินกลับสู่ระบบเศรษฐกิจ ด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะที่ทำงานตรวจสอบแบบ Real-time ในทุกธุรกรรม

Certificate Authority (CA)

บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับรองตัวตนโดยการเข้ารหัสและระบุลายเซ็นดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานทางดิจิตัลตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด

shutterstock_397574725.jpg

Digital Onboarding

บริการสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินงานด้าน e-kyc ในการระบุและการยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานให้คำปรึกษาลูกค้า รวมถึงบริการการตรวจสอบ Micro services (API Tool kits) ต่างๆให้บริการสำหรับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนบุคคลตามกฎเกณฑ์ที่ Regulator กำหนด

  • OCR ID Card

  • OCR Passport

  • DOPA Service

  • Passport Verification

  • Face Recognition

  • Face Live Detect

  • Name Screening

  • Risk Profiling/Scoring

Learning & Training

ระบบการจัดการการเรียนรู้ เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ การติดตาม การรายงานระบบอัตโนมัติ การสอบออนไลน์ และการส่งมอบหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรม หรือ โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา สะดวกยิ่งกว่า! เพราะสามารถเรียนหลักสูตรนี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

shutterstock_334043420_.jpg

InvoiceChain

บริการจัดทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ตามมาตรฐานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นตัวแทนนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร (Service Provider) รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ERP หรือระบบบัญชีอื่นๆ ผ่าน API และให้บริการในรูปแบบ Software-as-a-service เพื่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีต้นทุนที่ไม่สูง

file.png

Risk & Compliance Data  (Dow Jones)

บริการฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchlist ผ่านระบบ CDD Gateway ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามหลักกฎเกณฑ์การสอบทาน (Due diligence) การป้องกันการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการรู้จักตัวตนของลูกค้า หรือระเบียบกฎเกณฑ์อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน หรือบริการข้อมูลทางด้านภาระผูกพัน รวมถึงฐานข้อมูลบุคคลทั่วโลก ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่และจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยผู้ให้บริการตามการปรับปรุงข้อมูลโดยแฟคทิว่า

bottom of page